TỪ NGÀY 01/07/2021, XE KINH DOANH VẬN TẢI SẼ ĐƯỢC GIẢM PHÍ ĐƯỜNG BỘ

🔥 🔥 🔥 𝗗𝗼 𝗮̉𝗻𝗵 𝗵𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴 𝗰𝘂̉𝗮 𝗱𝗶̣𝗰𝗵 𝗖𝗼𝘃𝗶𝗱-𝟭𝟵, 𝗰𝗮́𝗰 𝘅𝗲 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵 𝘃𝗮̣̂𝗻 𝘁𝗮̉𝗶 𝘁𝗵𝘂𝗼̣̂𝗰 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽, 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝘁𝗮́𝗰 𝘅𝗮̃, 𝗵𝗼̣̂ 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵 𝗰𝗮́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝘀𝗲̃ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗴𝗶𝗮̉𝗺 𝘁𝘂̛̀ 𝟭𝟬 đ𝗲̂́𝗻 𝟯𝟬% 𝗽𝗵𝗶́ 𝘀𝘂̛̉ 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗯𝗼̣̂. 𝗡𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘅𝗲 đ𝗮̃ đ𝗼́𝗻𝗴 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗽𝗵𝗶́ đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗯𝗼̣̂ 𝘀𝗲̃ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗯𝘂̀ 𝗰𝗵𝗲̂𝗻𝗵 𝗹𝗲̣̂𝗰𝗵.
𝑇ℎ𝑒𝑜 𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑢̛ 𝑠𝑜̂́ 47/2021/𝑇𝑇-𝐵𝑇𝐶 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑜̣̂ 𝑇𝑎̀𝑖 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑏𝑎𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 24/6, 𝑛ℎ𝑎̆̀𝑚 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣, 𝑡ℎ𝑎́𝑜 𝑔𝑜̛̃ 𝑘ℎ𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑-19, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑝ℎ𝑖́, 𝑙𝑒̣̂ 𝑝ℎ𝑖́ 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ.
𝑋𝑒 𝑜̂ 𝑡𝑜̂ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑎̉𝑖 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ (𝑥𝑒 𝑜̂ 𝑡𝑜̂ 𝑐ℎ𝑜̛̉ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑥𝑒 𝑏𝑢𝑦́𝑡 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑎̉𝑖 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̣̂𝑛𝑔) 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑝ℎ𝑖́ đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 70% 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑡ℎ𝑢 𝑝ℎ𝑖́ 𝑞𝑢𝑦 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑡𝑎̣𝑖 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 1, đ𝑖𝑒̂̉𝑚 2, đ𝑖𝑒̂̉𝑚 3, đ𝑖𝑒̂̉𝑚 4, đ𝑖𝑒̂̉𝑚 5 𝑀𝑢̣𝑐 1 𝐵𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑡ℎ𝑢 𝑝ℎ𝑖́ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂ 𝑏𝑎𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑘𝑒̀𝑚 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑢̛ 𝑠𝑜̂́ 293/2016/𝑇𝑇-𝐵𝑇𝐶 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 15 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 11 𝑛𝑎̆𝑚 2016 𝑐𝑢̉𝑎 𝐵𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝐵𝑜̣̂ 𝑇𝑎̀𝑖 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ.
Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑥𝑒 𝑡𝑎̉𝑖, 𝑥𝑒 𝑜̂ 𝑡𝑜̂ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑑𝑢̀𝑛𝑔, 𝑥𝑒 đ𝑎̂̀𝑢 𝑘𝑒́𝑜 𝑠𝑒̃ 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑡ℎ𝑢 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 90% 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑡ℎ𝑢 𝑝ℎ𝑖́ 𝑞𝑢𝑦 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑡𝑎̣𝑖 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 2, đ𝑖𝑒̂̉𝑚 3, đ𝑖𝑒̂̉𝑚 4, đ𝑖𝑒̂̉𝑚 5, đ𝑖𝑒̂̉𝑚 6, đ𝑖𝑒̂̉𝑚 7, đ𝑖𝑒̂̉𝑚 8 𝑀𝑢̣𝑐 1 𝐵𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑡ℎ𝑢 𝑝ℎ𝑖́ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂ 𝑏𝑎𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑘𝑒̀𝑚 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑢̛ 𝑠𝑜̂́ 293/2016/𝑇𝑇-𝐵𝑇𝐶.
𝑉𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑥𝑒 đ𝑎̃ đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑎̉𝑖 𝑣𝑎̀ đ𝑎̃ 𝑛𝑜̣̂𝑝 𝑝ℎ𝑖́ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 𝑐ℎ𝑒̂𝑛ℎ 𝑙𝑒̣̂𝑐ℎ 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑢̀ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑦 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑢̛ 𝑠𝑜̂́ 293/2016/𝑇𝑇-𝐵𝑇𝐶 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑝ℎ𝑖́ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑦 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑢̛ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑣𝑎̀𝑜 𝑠𝑜̂́ 𝑝ℎ𝑖́ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑛𝑜̣̂𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢 𝑘𝑦̀ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡ℎ𝑒𝑜. Đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 𝑡𝑟𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑏𝑢̀ 𝑡𝑟𝑢̛̀ 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 𝑐ℎ𝑜 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑥𝑒 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐ℎ𝑢 𝑘𝑦̀ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡ℎ𝑒𝑜.
𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗮́𝗽 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝗴𝗶𝗮̉𝗺 𝗽𝗵𝗶́ 𝘁𝘂̛̀ 𝟬𝟭/𝟬𝟳/𝟮𝟬𝟮𝟭 đ𝗲̂́𝗻 𝗵𝗲̂́𝘁 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟯𝟭/𝟭𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟭.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

  • HYUNDAI NINH BÌNH
  • ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN CỦA HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI
  • Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Ô tô Thành Công Ninh Bình
  • Email: hyundaithuongmaininhbinh@gmail.com
  • Trụ sở chính: Lô C5 – KCN Gián Khẩu – Gia Viễn – Ninh Bình
  • Hotline: 0913.357.179
  • Fanage: https://www.facebook.com/hyundaininhbinhxethuongmai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *